A- A A+
 • El Consell Comarcal d'Osona aprova les bases i les convocatòries per a les beques escolars 2022-2023

   thumbnail 20210908 Comissio seguimeent

  El Consell Comarcal d’Osona impulsa un ampli paquet de mesures que posaran a disposició de l’alumnat de la comarca les diferents beques vinculades a l’àmbit educatiu per al curs 2022-23.

  En el Ple d’aquest dimecres, tots els grups polítics van aprovar per unanimitat les bases que estipulen els barems per demanar beques menjador, ajuts individuals de desplaçament i beques per despeses de llibres, material i activitats dins l'horari escolar.

  El Ple va aprovar les bases reguladores d’aquests ajuts, adequades a les noves normatives del Departament d’Educació, i que recullen tots els requisits generals, tècnics i econòmics per al seu atorgament. Tal com va explicar la consellera d’Educació, Sònia Muñoz, “aquests criteris que s’han aprovat són necessaris per al bon funcionament de les subvencions” i “són cabdals per a la inserció escolar a Osona”, va concloure el president Joan Carles Rodríguez.

  A banda de l’aprovació de les bases, també es va donar llum verda a l’activació de les convocatòries i a l’inici de tramitació de les sol·licituds. En total, es destinaran més de 3.100.000€ en ajuts de menjador socioeconòmic de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca d'Osona; 29.000€ per complements de menjador per als alumnes que formen part de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, 430.000€ per als ajuts individuals de menjador obligatori; 63.000€ per als ajuts individuals de transport obligatori i 127.000€ per ajuts de llibres, material i activitats dins l'horari escolar per alumnes residents a l'àrea bàsica de Serveis Socials.

  El ple també va aprovar les encomanes de gestió de beques directes de les ciutats de Manlleu i Vic, dels municipis de la Mancomunitat La Plana i dels municipis que formen part del Consorci d'Osona de Serveis Socials per un import total de més de 446.000 euros.

  També en l’àmbit educatiu es va aprovar l’encomana de gestió a Creacció per al desenvolupament dels serveis d’orientació i l’Escola de Noves Oportunitats amb el projecte Clau de Pas.

  Seguim avançant en la igualtat d’oportunitats

  El Ple va aprovar per unanimitat el Pla Intern d’Igualtat, un document resultat del compromís institucional per seguir desenvolupant estratègies que permetin fer una gestió cada vegada més integradora. La ferma voluntat de la institució és continuar treballant en la configuració d’una administració sensible a les necessitats específiques de dones i homes i que incorpora la igualtat de gènere no només com a valor, sinó també en els seus processos, pràctiques i condicions laborals.

  Tavèrnoles se suma a Onaigua

  La setmana que es posa en marxa Onaigua, el Ple va aprovar l’acceptació de la delegació de l’ajuntament de Tavèrnoles per a la gestió del servei d’abastament d’aigua en baixa. El president Joan Carles Rodríguez va subratllar que “aquest és l’inici d’un pas molt important per sumar un setè municipi a Onaigua”.

  Llum verda a la Casa de les Caramelles

  En el marc de la sessió plenària es va fer l’aprovació incial del projecte executiu de la Casa de les Caramelles, que és un dels projectes amb finançament FEDER del Consell comarcal d’Osona, i que consistirà en l’adequació de l’immoble Ca l’Anglada per crear el Centre d’interpretació de les Caramelles de Sant Julià de Vilatorta.

  Declaració de Bé Cultural d’Interès Local

  L’edifici de La Pista de Balenyà va ser declarat, de conformitat amb la sol·licitud i l’informe que consta a l’expedient, com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Amb aquesta declaració, que és competència del CCO en ser Balenyà un municipi inferior a 5.000 habitants, es pretén “que l’edifici gaudeixi de la protecció que es mereix”, segons el conseller Ramon Roig.

  Tots els punts de l'ordre del dia es van aprovar per unanimitat, excepte en tres punts en què els consellers comarcals del grup del PSC es van abstenir, els relatius a la designació de representants del CCO en òrgans col·legiats; la modificació del contracte del servei de transport escolar; i  la delegació de competències al president per dictar les instruccions necessàries per preparar la licitació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria. En aquest últim cas, els socialistes van considerar que “amb aquesta delegació es dilueix el control democràtic” tot i que accepten les explicacions que aquesta delegació es fa per tal d'agilitar l'expedient.

  El responsable tècnic de l'Agència de l'Energia d'Osona és un dels 10 candidats a Osonenc de l'Any

   thumbnail 20210908 Comissio seguimeent

  El responsable tècnic de l'Agència de l'Energia d'Osona (ALEO), Gil Salvans, és un dels 10 candidats a Osonenc de l'Any 2021.
  Nova Energia d'Osona és el projecte del Consell Comarcal d'Osona per fomentar l'estalvi energètic i reduir les emissions de COa la comarca. A través de l'ALEO i amb el suport dels 50 ajuntaments, aquesta iniciativa aposta per un model energètic participatiu i respectuós, impulsat des del territori i per al territori.
  Aquest any 2022, l'Agència compleix 20 anys de servei en assessorament i gestió de projectes relacionats amb el sector energètic.
  Les votacions es poden fer fins el 9 de maig amb les butlletes físiques que es publicaran a El 9 Nou o a través del web d'El 9 Nou, al següent enllaç: https://9club.el9nou.cat/osona-ripolles/votacions/osonenc-any-2021
   
  A la fotografia, Gil Salvans durant la seva intervenció en una Comissió de seguiment de l'ALEO.
  Osonencs de lany candidats

  Ple del Consell Comarcal d'Osona - sessió ordinària 30 de març de 2022

   Sala de Plens micròfon

  Benvolguts i benvolgudes,

  Avui dimecres, a les 7 de la tarda, es reuneix en sessió ordinària el Ple del Consell Comarcal d’Oson; la sessió es podrà seguir en directe pel canal de youtube del CCO, enllaç https://youtu.be/WHl3Hdpt76k

  ORDRE DEL DIA

  1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
  2. AMPLIACIÓ DE L’IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR OBLIGATORI PEL CURS 2021-2022
  3. AMPLIACIÓ DE L’IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR SOCIOECONÒMICS I COMPLEMENTS PEL CURS 2021-2022
  4.  APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR SOCIOECONÒMICS I COMPLEMENTS DE MENJADOR EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA EN LA MODALITAT DE SUBVENCIÓ DIRECTE
  5. CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR OBLIGATORIS PEL CURS ESCOLAR 2022-2023
  6. ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS DE COMPLEMENTS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2022-2023
  7. ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA MANCOMUNITAT VOLUNTÀRIA LA PLANA PER LA GESTIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS DE COMPLEMENTS DE BEQUES DE MENJADOR PER A L’ALUMNAT EMPADRONAT ALS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA
  8. APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER ALUMNAT D'EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA ESCOLARITZAT A UNA ESCOLA PÚBLICA O CONCERTADA D'OSONA
  9. CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PEL CURS ESCOLAR 2022-2023
  10.  APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS AJUTS DE LLIBRES I ACTIVITATS DINS DEL PERÍODE ESCOLAR EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
  11.  ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VIC PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER A L’ALUMNAT DE VIC DE BEQUES DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DINS L’HORARI ESCOLAR
  12. ACCEPTACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA PER A LA GESTIÓ DELS AJUTS DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DINS DE L’HORARI ESCOLAR CURS 2022/2023
  13. ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER A L’ALUMNAT DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVIS SOCIALS DE BEQUES DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DINS L’HORARI ESCOLAR
  14. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS PER L’ALUMNAT RESIDENT AL MUNICIPI DE VIC EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” PEL CURS 2022-23
  15. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS PER L’ALUMNAT RESIDENT AL MUNICIPI DE VIC EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” PEL CURS 2022-23
  16. MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L’ORGANITZACIÓ DE PREMIS LITERARIS AMB VOCACIÓ COMARCAL PELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA O PER ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE AMB SEU A LA COMARCA D’OSONA
  17. MODIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L’APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D’OSONA (LOT 3)
  18. MODIFICACIÓ DE LA PERIODIFICACIÓ DE LA LICITACIÓ D'UN CONTRACTE: SERVEI COMARCAL DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS
  19. APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC A CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT,SL, MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA, DE LA GESTIÓ DE SERVEIS D’ORIENTACIÓ A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I NOVES OPORTUNITATS EDUCATIVES
  20. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ “AUGMENT DE LA CAPACITAT DEL DIPÒSIT DE SANT MARC A LA XARXA D’ABASTAMENT D’OSONA SUD” I DEIXAR SENSE EFECTE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A AIGÜES D’OSONA, SA, PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ “AUGMENT DE LA CAPACITAT DEL DIPÒSIT DE MONTRODON A LA XARXA D’ABASTAMENT D’OSONA SUD” (SV18000144)
  21. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL PRESIDENT PER DICTAR LES INSTRUCCIONS NECESSÀRIES PER A PREPARAR LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA A LA COMARCA D'OSONA
  22. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA EN BAIXA
  23. APROVACIÓ DEL LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES REGULADORES DE L'ORGANITZACIÓ ESPECIAL OSONA TURISME
  24. APROVACIÓ PROVISIONAL D’UN PLA ESPECIAL URBANÍSTIC SUPRAMUNICIPAL: LÍNIA ELÈCTRICA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ PER ALIMENTAR EL SUBMINISTRAMENT DE LA NOVA SUBESTACIÓ ELÈCTRICA D’ADIF
  25. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN NOU DIPÒSIT A L'ABASTAMENT D'OSONA SUD, A L'EMPLAÇAMENT DE SANT MARC
  26. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU LA CASA DE LES CARAMELLES
  27. DECLARACIÓ COM A BE CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL) DE L'EDIFICI DE LA PISTA DEL MUNICIPI DE BALENYÀ
  28. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA EN ÒRGANS COL·LEGIATS
  29. CONCESSIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI AL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS
  30. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2022 DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
  31. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2022IR PER A LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT ELS QUALS ES FINANCEN AMB RTGG
  32. DONAR COMPTE DELS INFORMES DEL RESULTAT DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021
  33. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL QUART TRIMESTRE DE 2021
  34. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2021 DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
  35. DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2021
  36. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2021
  37. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2022 (PLA 2023-2025 / MARCS PRESSUPOSTARIS) DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA, DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS I D’ONAIGUA, EPEL
  38. DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE
  39. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA
  40. PRECS I PREGUNTES

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat