A- A A+
 • Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d'Osona

   

  Des de l’Oficina d’Habitatge del Consell oferim un servei d’informació, d’assessorament i de gestió en matèria d’habitatge a la ciutadania de la comarca d’Osona.

   

  Els serveis que podeu trobar-hi són:

   

  • Tramitació de les cèdules d’habitabilitat
  • Ajuts de rehabilitació d’habitatges
  • Subvencions per al pagament del lloguer
  • Borsa de lloguer
  • Renda bàsica d’emancipació
  • Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial
  • Assessorament tècnic en temes relacionats amb l’habitatge

  Àmbits d'actuació i serveis:


   Subvenció extraordinària COVID-19

  (Suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19, resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, aquesta resolució entrarà en vigor el 4 de juny de 2020)

   

  Subvenció per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19.

  • Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre, per a famílies amb despeses de lloguer i dels subministraments bàsics que igualin o superin el 35% dels seus ingressos.
  • Altres requisits són estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou a conseqüència de la COVID-19, amb un topall de renda familiar i un lloguer no superior a 900 euros.
  • La presentació de la sol·licitud es farà, preferentment, de manera telemàtica i s’ha habilitat el número 900 92 28 41 específic d’informació i d’assessorament.

  Si s’opta per fer la presentació presencial de la sol·licitud llavors s’haurà de demanar cita prèvia al telèfon d’habitatge del Consell Comarcal d’Osona 93 883 22 12.

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud, premeu aquí.

   

   Cèdules d’habitabilitat

  • La cèdula és el document que acredita que l'habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a destinar-lo a residència de persones. Aquesta cèdula és necessària per al subministrament definitiu dels serveis d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions així com per a llogar-lo o 19vendre’l. Un cop caducada, s'ha de tramitar de nou.

  • Al l’Oficina del consell ús informarem i gestionarem les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat, tant d’habitatges usats com de nova ocupació, fins a la proposta de resolució.

  • Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí

   

   Ajuts de rehabilitació d’habitatges

  Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, per a obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

  A qui van dirigits?

  A comunitats de propietaris o a persones propietàries d’edificis d’habitatges i per a les actuacions en edificis d’habitatges destinats a lloguer, per a les persones inquilines, en cas que siguin les promotores de les obres, degudament autoritzades per la propietat. 

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

   

   Subvencions per al pagament del lloguer

  Suvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021

  Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

  El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, del 6/3/2021 al 30/04/2021.

  Per a més informació consultar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona, o bé a través de la pàgina web:

  web  http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=&moda=1

   

  Subvencions de concurrència pública competitiva per al pagament de lloguer MITMA - 2021

  Aquesta subvenció va destinada a persones físiques titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. La convocatòria estarà oberta del 27.4.2021 i finalitza el 04/06/2021 ambdós inclosos, Resolució TES/1169/2021, de 13 d'abril de 2021.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà obligatoriament demanar CITA PRÈVIA als telefòns 938 832 212.

  Per més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

   

   Prestacions econòmiques d’especial urgència

  Es tracta de prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament del lloguer, quotes d’amortització hipotecària, pèrdua d'habitatges a conseqüencia d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària i per al pagament de deute de rendes del lloguer derivat de l'impacte econòmic i social de la Covid19

  Nova modalitat, Resolució TES/126/2021, de 15 de gener de 2021

  Prestació per al pagament del deute de rendes del llogur derivat de l'impacte econòmic i social de la Covid19 des de la declaració de l'etat d'alarma pel Reial Decret 463/2020 d e14 de març, excepte quan la persona sol·licitant es trobi en un procés judicial de desnonament. 

  A qui van dirigides?  

  A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per:

  • Deutes d’impagament de rendes de lloguer o de quotes hipotecàries
  • Que han perdut l'habidtatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària 
  • Pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l'impacte econòmic social de la Covid19

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

   Borsa d’Habitatge

  És un servei de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles persones interessades en disposar d’un habitatge de lloguer i que ofereix el suport necessari per formalitzar tota la documentació i facilitar la relació entre les dues parts.

  • La Borsa d’Habitatge ofereix gratuïtament a les persones propietàries d’habitatges i a les persones llogateres els serveis següents:
  • Informació i assessorament del tràmit
  • Redacció del contracte d’arrendament
  • Seguretat i garantia en la tramitació, seguiment i resolució del contracte, mediació en  cas de conflicte
  • Assegurança multirisc de l’habitatge gratuïta durant 5 anys de contracte
  • Defensa jurídica que cobreix les despeses del procés judicial en cas d’impagaments
  • Sistema de cobertura de la Generalitat a través de l'Aval lloguer que assegura el cobrament fins un màxim de 6 mesos 

  A qui va dirigida?

  A persones propietàries que vulguin llogar els seus habitatges amb les garanties i la seguretat que els ofereix la mediació d'una administració pública.

  A persones que necessitin trobar pis a un preu més assequible que del mercat lliure i que acceptin les condicions de mediació.

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Habitatge, telèfon 938 834 125.

   Registre de sol·licitants de HPO

  És un registre únic al qual s'han d'inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficiala Catalunya.

  Una vegada inscrites, podran participar en els processos d'adjudicació sempre que compleixin els requisits exigits.

  La inscripció al Registre tindrà una vigència de tres anys, a comptar des de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció.

  Dirigit, a persones que desitgein accedir a un habitatge de protecció ofical i que compleixine les requisits que estableix la normativa per accedir a aqusts tipus d'habitatges.  

  Per a més informació sobre els tràmits premeu aquí.  

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat