• A- A A+

  Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d'Osona

   

  Des de l’Oficina d’Habitatge del Consell oferim un servei d’informació, d’assessorament i de gestió en matèria d’habitatge a la ciutadania de la comarca d’Osona.

   

  Els serveis que podeu trobar-hi són:

   

  • Tramitació de les cèdules d’habitabilitat
  • Tràmits i gestions relatives als Habitatges de Protecció Oficial
  • Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge
  • Ajuts de rehabilitació d’habitatges
  • Subvencions per al pagament del lloguer
  • Borsa de lloguer
  • Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial
  • Assessorament tècnic en temes relacionats amb l’habitatge

   

  - Cèdules d’habitabilitat

  • La cèdula és el document que acredita que l'habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a destinar-lo a residència de persones. Aquesta cèdula és necessària per al subministrament definitiu dels serveis d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions així com per a llogar-lo o 19vendre’l. Un cop caducada, s'ha de tramitar de nou.

  • Al l’Oficina del consell ús informarem i gestionarem les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat, tant d’habitatges usats com de nova ocupació, fins a la proposta de resolució.

  • per a més informació sobre els tràmits i les sol·licitud premeu aquí

   

  - Tràmits i gestions relatives als Habitatges de Protecció Oficial 

  Informació, gestió i tramitació en matèria d'Habitatges de Protecció Oficial; autoritzacions de venda i lloguer d'habitatges protegits, informació sobre un habitatge protegit, sol·licitud de visat, Dret de tanteig i tretracte... 

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

   

  - Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

  Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbi de l'habitatge, destinades a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de vonvivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/126/2021 i que es trobin en risc d'exclusió social residencia per:

  - Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer

  - Prestacions per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l'impacte econòmic i social de la Covid19

  - Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària

  - Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge

  - Renovació de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·lcitud premeu aquí. 

   

  - Suvencions concurrència competitiva lloguer (35 anys o menys) 

  Aquestes subvencions van dirigides a persones joves que a data la publicació de la convocatòria (26/02/2024) tinguin fins a 35 anys o menys, siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús i que hi constin empadronats. 

  El termini de presentació sínicia el 11/03/2024 i finalitza el 12/04/2024 ambdós inclosos. 

  Informació consultar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona, o bé a través de la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, premeu aquí

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar CITA PRÈVIA a través del web del Consell Comarcal d'Osona.

     

   - Suvencions concurrència competitiva pagament lloguer o preu cessió Habitatges o Habitació LG (65 anys o més) 

  Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a 26/02/2024 tinguin 65 anys o més. Que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

  El termini de presentació s'inicia  el 27/02/2024 i finalitza el 27/03/2024, ambdós inclosos. 

  Per a més informació consultar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona, o bé a través de la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, premeu aquí.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar CITA PRÈVIA, a través de la web del Consell Comarcal d'Osona o telefòn 938 834 125. 

    

  - Suvencions concurrència competitiva pagament lloguer LM (de 36 a 64 anys) 

  Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

  El termini de presentació s'inicia el 15/04/2024 i finalitza el 10/05/2024, ambdós inclosos. 

  Per a més informació consultar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona, o bé a través de la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, premeu aquí.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar CITA PRÈVIA, a través de la web del Consell Comarcal d'Osona o telefòn 938 834 125. 

   

  - Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges (Next Generation)

  Programes d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançats pels fons europeus Next Generation.  

  L'objectiu bàsic d'aquests fons és aconseguir que els edificis d'habitatges redueixin un mínim del consum d'energia primària no renovable i un mínim de la demanda, segons zona climàtica.  

  Les actuacions objecte de subvenció són: La rehabilitació energètica dels edificis residencial i la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.   

  Informació consultar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona, o bé a través de la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, premeu aquí.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar CITA PRÈVIA a través del web del Consell Comarcal d'Osona, telf. 938832212 / 938834125.

   

  - Borsa d'Habitatge

  Es un servei de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles persones interessades en disposar d’un habitatge de lloguer i que ofereix el suport necessari per formalitzar tota la documentació i facilitar la relació entre les dues parts.

  • La Borsa d’Habitatge ofereix gratuïtament a les persones propietàries d’habitatges i a les persones llogateres els serveis següents:
  • Informació i assessorament del tràmit
  • Redacció del contracte d’arrendament
  • Seguretat i garantia en la tramitació, seguiment i resolució del contracte, mediació en  cas de conflicte
  • Assegurança multirisc de l’habitatge gratuïta durant 5 anys de contracte
  • Defensa jurídica que cobreix les despeses del procés judicial en cas d’impagaments
  • Sistema de cobertura de la Generalitat a través de l'Aval lloguer que assegura el cobrament fins un màxim de 6 mesos 

  A qui va dirigida?

  A persones propietàries que vulguin llogar els seus habitatges amb les garanties i la seguretat que els ofereix la mediació d'una administració pública.

  A persones que necessitin trobar pis a un preu més assequible que del mercat lliure i que acceptin les condicions de mediació.

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Habitatge, telèfon 938 834 125.

   

  - Subvencions pel Manteniment, conservació de l'habitatge de la borsa de lloguer del Consell Comarcal d'Osona 

  L'Objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts individuals per a lamillora del servei de lloguer dels habitatges inclosos dins la Borsa de Lloguer Social de la Oficina Local d'Habitatge d'Osona, per tal de captar nous habitatges: per fomentar, ampliar i millorar la confiança i l'interès dels propietaris en l'opció del lloguer assequible. 

  Actuacions subvencionables: les destinades a la millora, adequació, manteniment i conservació de l'habitatge, reparació de tancaments practicables, mecanismes elèctrics, reparació/substitució d'acumuladors elèctrics, pintat general de l'habitatge, ... o bé la tramitació de documentació tècnica, cèdula d'habitabilitat, certificat energètic, butlletins elèctrics ...

  El termini per presentar les sol·licituds s'inicia, el dia 10 de juliol de 2023 i finalitza el 10 d'agost de 2023, ambdos inclosos.  

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar dia i hora telemàticament a través de la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona, pestanya CITA PRÈVIA premeu, aquí.

  Bases Reguladores

  Sol·licitud d'ajut individual per garantir el lloguer

  Declaració reponsable per l'ajut

  Alta dades del creditor

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Habitatge, telèfon 938 834 125.

   

  - Registre de sol·licitants de HPO

  És un registre únic al qual s'han d'inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficiala Catalunya.

  Una vegada inscrites, podran participar en els processos d'adjudicació sempre que compleixin els requisits exigits.

  La inscripció al Registre tindrà una vigència de tres anys, a comptar des de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció.

  Dirigit, a persones que desitgein accedir a un habitatge de protecció ofical i que compleixine les requisits que estableix la normativa per accedir a aqusts tipus d'habitatges.  

  Per a més informació sobre els tràmits premeu aquí.

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat