A- A A+
 • Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d'Osona

   

  Des de l’Oficina d’Habitatge del Consell oferim un servei d’informació, d’assessorament i de gestió en matèria d’habitatge a la ciutadania de la comarca d’Osona.

   

  Els serveis que podeu trobar-hi són:

   

  • Tramitació de les cèdules d’habitabilitat
  • Ajuts de rehabilitació d’habitatges
  • Subvencions per al pagament del lloguer
  • Borsa de lloguer
  • Renda bàsica d’emancipació
  • Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial
  • Assessorament tècnic en temes relacionats amb l’habitatge

  Àmbits d'actuació i serveis:


   Subvenció extraordinària COVID-19

  (Suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19, resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, aquesta resolució entrarà en vigor el 4 de juny de 2020)

   

  Subvenció per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19.

  • Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre, per a famílies amb despeses de lloguer i dels subministraments bàsics que igualin o superin el 35% dels seus ingressos.
  • Altres requisits són estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou a conseqüència de la COVID-19, amb un topall de renda familiar i un lloguer no superior a 900 euros.
  • La presentació de la sol·licitud es farà, preferentment, de manera telemàtica i s’ha habilitat el número 900 92 28 41 específic d’informació i d’assessorament.

  Si s’opta per fer la presentació presencial de la sol·licitud llavors s’haurà de demanar cita prèvia al telèfon d’habitatge del Consell Comarcal d’Osona 93 883 41 25 i 93 883 22 12.

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud, premeu aquí.

   

   Cèdules d’habitabilitat

  • La cèdula és el document que acredita que l'habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a destinar-lo a residència de persones. Aquesta cèdula és necessària per al subministrament definitiu dels serveis d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions així com per a llogar-lo o 19vendre’l. Un cop caducada, s'ha de tramitar de nou.

  • Al l’Oficina del consell ús informarem i gestionarem les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat, tant d’habitatges usats com de nova ocupació, fins a la proposta de resolució.

  • Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

   

   Ajuts de rehabilitació d’habitatges

  Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, per a obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

  A qui van dirigits?

  A comunitats de propietaris o a persones propietàries d’edificis d’habitatges i per a les actuacions en edificis d’habitatges destinats a lloguer, per a les persones inquilines, en cas que siguin les promotores de les obres, degudament autoritzades per la propietat. 

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

   

   Subvencions per al pagament del lloguer

  Subvencions de concurrència competitiva per al pagament de lloguer MITMA - 2020

  Aquesta subvenció va destinada a persones físiques titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. La convocatòria estarà oberta del 28.5.20 i finalitza el 03.7.20 ambdós inclosos, Resolució TES/986/2020, de 13 de maig de 2020.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà obligatoriament demanar CITA PRÈVIA als telefòns 938 834 125 i 938 832 212.

  Per més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

   

   Prestacions econòmiques d’especial urgència

  Es tracta de prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària per possibilitar la permanència en l’habitatge de lloguer o de l’adquirit amb un préstec hipotecari. Per accedir-hi, s’han de complir amb uns determinats requisits; entre ells, que amb l’ajut atorgat s’ha de poder liquidar el deute acumulat i estar en condicions de continuar pagant el lloguer o les quotes d’amortització hipotecàries. L’import màxim de l’ajut és de 3.000 euros.

  A qui van dirigides?

  A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per:

  • Deutes d’impagament de rendes de lloguer o de quotes hipotecàries
  • Que han perdut l'habidtatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària 

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

   Borsa d’Habitatge

  És un servei de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles persones interessades en disposar d’un habitatge de lloguer i que ofereix el suport necessari per formalitzar tota la documentació i facilitar la relació entre les dues parts.

  • La Borsa d’Habitatge ofereix gratuïtament a les persones propietàries d’habitatges i a les persones llogateres els serveis següents:
  • Informació i assessorament del tràmit
  • Redacció del contracte d’arrendament
  • Seguretat i garantia en la tramitació, seguiment i resolució del contracte, mediació en  cas de conflicte
  • Assegurança multirisc de l’habitatge gratuïta durant 5 anys de contracte
  • Defensa jurídica que cobreix les despeses del procés judicial en cas d’impagaments
  • Sistema de cobertura de la Generalitat a través de l'Aval lloguer que assegura el cobrament fins un màxim de 6 mesos 

  A qui va dirigida?

  A persones propietàries que vulguin llogar els seus habitatges amb les garanties i la seguretat que els ofereix la mediació d'una administració pública.

  A persones que necessitin trobar pis a un preu més assequible que del mercat lliure i que acceptin les condicions de mediació.

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Habitatge, telèfon 938 834 125.

   Renda bàsica d’emancipació (RBE)

  La renda bàsica d'emancipació (RBE) és un ajut del Ministeri de Foment adreçat a joves d’entre 22 i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.

   

  El Reial decret llei 20/2011 de 30 de desembre va derogar aquest ajut. Això implica que des de l’1 de gener de 2012 no es pot sol·licitar. Ara bé, les persones beneficiàries que tinguin reconegut el dret a la renda bàsica d’emancipació continuaran amb l’esmentat dret.

   

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

   Registre de sol·licitants de HPO

  És un registre únic al qual s'han d'inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficiala Catalunya.

  Una vegada inscrites, podran participar en els processos d'adjudicació sempre que compleixin els requisits exigits.

  La inscripció al Registre tindrà una vigència de tres anys, a comptar des de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció.

  Dirigit, a persones que desitgein accedir a un habitatge de protecció ofical i que compleixine les requisits que estableix la normativa per accedir a aqusts tipus d'habitatges.  

  Per a més informació sobre els tràmits premeu aquí.  

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat