• A- A A+

  Informació d’interès per a ofertes laborals públiques

   

  Les places laborals de l’Administració Pública es divideixen en tres grups generals d’acord amb la titulació mínima requerida per a poder participar en les convocatòries de selecció laboral que es convoquen. Aquests grups són:

   Grup A

  Dividit en dos subgrups A1 i A2: per a l’accés als cossos o escales d’aquest grup es demana estar en possessió del títol universitari de Grau o equivalent. El subgrup A1 correspon a llicenciatures i el subgrup A2 correspon a diplomatures.

   Grup B

  Per a l’accés als cossos o escales d’aquest grup s’exigirà estar en possessió del títol de tècnic Superior.

   Grup C

  Dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés. Pel C1 s’exigeix el títol de batxillerat o tècnic i pel C2 el títol de graduat en educació secundària obligatòria.


  Aquestes places habitualment es cobreixen mitjançant oposicions o concurs d’oposició (oferta pública), o bé mitjançant una prova pràctica i entrevista, si s’escau, pels interinatges o contractes temporals.

   

  Preguntes més freqüents

   Acreditació de l'experiència. Com s'ha d'acreditar l'experiència professional d'acord amb allò que requereixen les convocatòries?

  L'experiència professional a l’administració pública s’acreditarà mitjançant certificats expedits per funcionaris o autoritats competents o original o còpia compulsada dels contractes corresponents. En els certificats expedits per les administracions públiques haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de la persona que expedeix el certificat, el grup funcionarial o categoria laboral al qual pertany la persona sobre la que s’expedeix la certificació, el règim jurídic, l’especialitat de les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data del termini de presentació d’instàncies.

  Els serveis en l’empresa pública o privada, mitjançant contractes de treball i, si escau, les pròrrogues formalitzades. En els contractes laborals hi haurà de constar la categoria laboral o lloc de treball ocupat i el temps de contractació, i en el cas que no hi consti, s’haurà d’acreditar amb documentació complementària.

  També caldrà presentar el certificat que emet la Tresoreria General de la Seguretat Social anomenat informe de vida laboral, el qual s’utilitzarà per determinar el temps treballat.

   Coneixements de català. Cal acreditar el nivell de coneixements de català obtingut mitjançant els corresponents ensenyaments escolars del sistema educatiu vigent?

  Si. Cal obtenir el corresponent certificat d'equivalència que expedeixen els instituts d'educació secundària de Catalunya.

  L'acreditació dels coneixements de català requerits en cada convocatòria es podrà realitzar d'acord amb allò que disposa el tribunal qualificador, fins a una data ben propera a la realització de la corresponent prova de català, segons allò que especifiqui el procediment selectiu de cada convocatòria.

   Grups professionals i titulacions. Quines titulacions i grups professionals hi ha dins l'administració pública?

  Dins l'administració pública hi ha actualment 3 grups, cadascun associat a una titulació mínima requerida per a poder concursar en les vacants que s'hi convoquen, que són:

  • Grup A, dividit en dos subgrups A1 i A2: per a l’accés als cossos o escales d’aquest grup es demanarà estar en possessió del títol universitari de Grau. El subgrup A1 correspon a llicenciatures i el subgrup A2 correspon a diplomatures.
  • Grup B: per a l’accés als cossos o escales d’aquest grup s’exigirà estar en posessió del títol de tècnic Superior.
  • Grup C: Dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés. Pel C1 s’exigeix el títol de batxillerat o tècnic i pel C2 el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

   Informació de convocatòries. Com puc obtenir tota la informació necessària per participar en una convocatòria de selecció de personal del Consell Comarcal d’Osona?

  Aquesta informació es penja a la web del Consell Comarcal d’Osona i al tauler d'anuncis de la corporació, entre d’altres espais que també se’n poden fer ressò. Es poden trobar les convocatòries en anuncis com a mínim en una d’aquests butlletins oficials: BOP de Barcelona, BOP de Girona i/o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

   Presentació de documentació. Quan s'ha de presentar la documentació necessària per que sigui valorada en la fase de concurs de qualsevol convocatòria?

  Tota la documentació requerida s'ha de presentar sempre dins del termini de presentació de sol·licituds. Si cal, els tribunals qualificadors poden demanar aclariments, sempre que es tracti de documentació presentada dins el termini esmentat. No s'acceptarà cap document presentat fora dels terminis previstos.

   Temaris d'oposició. On es poden localitzar els temaris específics dels processos selectius del torn lliure de l'oferta pública d'ocupació?

  Els temaris proposats no es poden trobar desenvolupats en una publicació concreta. Cal que cada aspirant s'ho prepari individualment. Pel que fa als temaris generals hi ha publicacions de textos d'algunes editorials que poden ajudar a preparar-los.

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat