• A- A A+

  Ajuts individuals de desplaçament

   

  En aquells casos en què no és viable organitzar una ruta de transport escolar col·lectiu, sigui pel poc nombre d'alumnes a transportar o les condicions geogràfiques de la zona, en les modalitats establertes als articles 4 i 5 del Decret 161/1996, de 14 de maig, es pot atorgar a les famílies un ajut individual de desplaçament per tal d'assegurar el trasllat dels escolars als centres on estan matriculats, tenint en compte la distància del domicili de l’alumne/a al centre docent.

  Existeixen dos tipus d’ajuts:

   Obligatoris

   Destinataris/àries

  Amb caràcter general, es concedirà aquest ajut als pares o tutors d'acord amb els casos que tot seguit s'indiquen:

  • L'alumnat d'educació obligatòria i educació infantil el domicili del qual es trobi a una distància superior als 2 quilòmetres en línia recta del punt de parada d'autocar més proper o bé del centre docent, sempre que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre ordinari o d'educació especial, públic o privat concertat, proposat pel Departament d'Ensenyament segons el mapa escolar de la comarca d'Osona.
  • L'alumnat d'educació obligatòria i educació infantil que per indicació dels serveis d'inspecció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, hagi d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència.

   Barems

  • Ajut de 0,12 euros per quilòmetre. L'import de l'ajut per curs es multiplica pel nombre de quilòmetres computables per dos (anada i tornada) i pel nombre de dies lectius, de l'any en curs.
  • L'import de l'ajut és per família i per curs escolar.
  • Tràmits i models de sol·licitud

   

   No obligatoris

   Destinaris/àries

  Els/les alumnes d'educació obligatòria i educació infantil que hagin de desplaçar-se a centres docents del seu municipi de residència però amb una distància del seu lloc de residència al centre escolar superior als 2 quilòmetres en línia recta i sempre que el centre docent no disposi d'un servei de transport col·lectiu contractat particularment per l'AMPA o l'Ajuntament.

   Barems

  • Ajut de 0,06 euros per quilòmetre. L'import de l'ajut per curs es multiplica pel nombre de quilòmetres computables per dos (anada i tornada) i pel nombre de dies lectius, de l'any en curs.
  • L'import de l'ajut és per família i per curs escolar.
  • Tràmits i models de sol·licitud

   

  Cookies

  Normativa

   Decret 161/1996, de 14 de maig

  Pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria.

   Bases reguladores del Consell Comarcal d’Osona

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat