A- A A+
 • Categories de protecció i procés de catalogació

   

  S’estableixen tres categories de protecció, comunes a béns mobles, immobles i immaterials: béns culturals d’interès nacional, béns culturals d’interès local i la resta de béns (que es defineixen per l’ampli concepte de patrimoni cultural que integra la llei).

  Definició: Els béns integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns culturals d’interès nacional han d’ésser inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

  S’entenen com a béns culturals d’interès nacional els béns més rellevants del patrimoni cultural català.

  1.- Catalogació dels béns mobles

  La inclusió de béns mobles al Catàleg del Patrimoni Cultural Català es fa per resolució del conseller de Cultura. El termini per a resoldre els expedients és de setze mesos.

  2.- Catalogació dels béns immobles

  La catalogació dels béns immobles d’interès local s’efectua mitjançant la seva declaració com a tal. Aquesta competència declarativa correspon:

  • Al Ple de l’Ajuntament, en els municipis de més de 5.000 habitants.
  • Al Consell Comarcal, en els municipis de fins a 5.000 habitants.

  Aquesta declaració, però, s’ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural.


  El tècnic en patrimoni cultural pot ser un historiador, un arquitecte o un arqueòleg. Pot donar-se el cas que aquest informe el redactin conjuntament dues d’aquestes persones. Sigui qui sigui la persona que l’ajuntament sol·liciti per elaborar l’informe, és necessari que sigui coneixedor del bé immoble que es vol declarar BCIL.

  Un cop l’informe tècnic estigui resolt, en el cas dels municipis amb més de 5.000 habitants, es transmet la documentació aportada (acord del Ple i informe del tècnic en patrimoni cultural) a la Delegació Territorial del Departament de Cultura, per tal que s’inscrigui al Catàleg de Patrimoni Cultural Català.

  Pel que fa als municipis amb menys de 5.000 habitants, la competència declarativa recau, com ja hem dit, al Consell Comarcal. En aquest cas, l’Ajuntament cal que aporti l’acord del Ple i l’informe del tècnic en patrimoni cultural al Consell Comarcal, els serveis tècnics del qual recullen aquesta documentació i la revisen oportunament. Un cop feta l’aprovació tècnica, ha d’aprovar-se pel Ple del Consell. Amb el vistiplau del Consell Comarcal, és aquest qui tramet la documentació a la Delegació Territorial de Cultura.

  Béns immobles

  1. Municipis de més de 5.000 habitants

  La competència declarativa recau a l’Ajuntament

  • Acord del Ple
  • Informe tècnic que cal emplaçar a un tècnic en patrimoni cultural (historiador, arqueòleg, arquitecte)
  • Tramesa d’aquesta documentació a la Delegació Territorial de Cultura

  2. Municipis de menys de 5.000 habitants

  La competència declarativa recau al Consell Comarcal

  • Acord del Ple de l’Ajuntament
  • L’Ajuntament tramet aquesta documentació al Consell Comarcal
  • Els serveis tècnics del Consell avaluen la documentació aportada, per tal d’expedir-la favorablement
  • Acord del Ple del Consell Comarcal
  • Tramesa de la documentació (per part del Consell Comarcal) a la Delegació Territorial de Cultura.

  En ambdós casos, tant si la competència declarativa recau al mateix ajuntament com si pertoca al Consell Comarcal, és recomanable aportar, a més, el vistiplau del propietari del bé immoble, si s’escau.

  Un cop el bé cultural ja estigui catalogat, pot optar per diferents línies d’ajut per a la seva conservació o restauració. Aquestes subvencions s’atorguen, únicament, a partir de la convocatòria anual de la línia d’ajuts específica de què disposa el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat