A- A A+
 • Ajuts individuals de desplaçament

  Ajuts individuals de desplaçament

   

  En aquells casos en què no és viable organitzar una ruta de transport escolar col·lectiu, sigui pel poc nombre d'alumnes a transportar o les condicions geogràfiques de la zona, en les modalitats establertes als articles 4 i 5 del Decret 161/1996, de 14 de maig, es pot atorgar a les famílies un ajut individual de desplaçament per tal d'assegurar el trasllat dels escolars als centres on estan matriculats, tenint en compte la distància del domicili de l’alumne/a al centre docent.

  Existeixen dos tipus d’ajuts:

   Obligatoris

   Destinataris/àries

  Amb caràcter general, es concedirà aquest ajut als pares o tutors d'acord amb els casos que tot seguit s'indiquen:

  • L'alumnat d'educació obligatòria i educació infantil el domicili del qual es trobi a una distància superior als 2 quilòmetres en línia recta del punt de parada d'autocar més proper o bé del centre docent, sempre que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre ordinari o d'educació especial, públic o privat concertat, proposat pel Departament d'Ensenyament segons el mapa escolar de la comarca d'Osona.
  • L'alumnat d'educació obligatòria i educació infantil que per indicació dels serveis d'inspecció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, hagi d'escolaritzar-se fora del seu municipi de residència.

   Barems

  • Ajut de 0,12 euros per quilòmetre. L'import de l'ajut per curs es multiplica pel nombre de quilòmetres computables per dos (anada i tornada) i pel nombre de dies lectius, de l'any en curs.
  • L'import de l'ajut és per família i per curs escolar.
  • Tràmits i models de sol·licitud

   

   No obligatoris

   Destinaris/àries

  Els/les alumnes d'educació obligatòria i educació infantil que hagin de desplaçar-se a centres docents del seu municipi de residència però amb una distància del seu lloc de residència al centre escolar superior als 2 quilòmetres en línia recta i sempre que el centre docent no disposi d'un servei de transport col·lectiu contractat particularment per l'AMPA o l'Ajuntament.

   Barems

  • Ajut de 0,06 euros per quilòmetre. L'import de l'ajut per curs es multiplica pel nombre de quilòmetres computables per dos (anada i tornada) i pel nombre de dies lectius, de l'any en curs.
  • L'import de l'ajut és per família i per curs escolar.
  • Tràmits i models de sol·licitud

   

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat