• A- A A+

  Convocatòria de selecció d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu

  noticia-ccosona-plens-02

  La Comissió Permanent del Ple, en la sessió del dimecres 9 d'octubre, va aprovar les bases i va obrir convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu,adscrit al servei de l’Arxiu Comarcal d’Osona.

  La persona que resulti seleccionada haurà de subscriure un contracte de treball d’interinitat, per cobrir temporalment el lloc de treball mentre duri el procés selectiu legalment fixat. La data d’inici serà la més pròxima a la data del procés de selecció i el contracte de treball serà efectiu mentre no es seleccioni i proveeixi el lloc de treball de forma reglamentària.

  Per tal de poder participar en el procés selectiu, l’aspirant haurà d’estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en ESO, formació professional de primer grau o equivalent o títol superior.

  Les funcions del lloc de treball són les següents:

  • Gestió dels ingressos de fons documentals o d’imatges, amb el consegüent trasllat de documentació externa a l’arxiu i el seu moviment intern dins l’edifici.
  • Gestió dels dipòsits de documentació.
  • Netejar, ordenar i classificar fons documentals o d’imatges.
  • Informatitzar i/o digitalitzar fons documentals o d’imatges
  • Gestió dels usuaris: atendre a les consultes d’usuaris presencials i no presencials.
  • Col·laborar activament amb les diferents activitats de difusió que l’Arxiu pugui organitzar, com poden ser exposicions, visites col·lectives, entre d’altres.
  • Gestió administrativa interna de l’Arxiu.

  El termini per a presentar la instància s’iniciarà amb la publicació del corresponent anunci al BOP de Barcelona i els aspirants disposaran d’un termini de 20 dies naturals per a presentar la documentació següent:

  • Fotocòpia compulsada del títol exigit.
  • Fotocòpia compulsada del DNI.
  • Documentació compulsada que acrediti el coneixement dels idiomes català i/o castellà, si escau. 
  • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin els mèrits a valorar en la fase de concurs.

  Les persones interessades poden demanar informació a Esther Alberch 

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat