• A- A A+

  Convocatria pública pel procés selectiu d'un/a auxiliar asministratiu de l'Arxiu Comarcal d'Osona

  Categoria: subgrup C2.

   

  Titulació: graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional de primer grau, o titulació equivalent

   

  Les bases es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat): 

  -Tauler electrònic: 

  -Perfil del contractant – oferta laboral pública  

  Enllaç: 

  https://www.ccosona.cat/institucio/oficina-virtual/convocatories-d-oferta-laboral-publica/48-processos-oberts/2638-auxiliar-administratiu

  Pàgina web oficial del Consell Comarcal d'Osona
  www.ccosona.cat

  TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  

    Fins el 12 de maig de 2024

    DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

  Sol·licitud genèrica acompanyada de la documentació següent:  

  • Fotocòpia del títol exigit. 
  • Fotocòpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat.
  • Fotocòpia del permís de conduir classe B. 
  • Llistat de mèrits (Annex I de les bases específiques)
  • Fotocòpia de la documentació que acrediti el coneixement de l'idioma català
  • En els casos que s'escaigui (d'acord amb la base 2a. apartat 2c) fotocòpia de la documentació que acrediti el coneixement de l'idioma castellà
  • Currículum vitae. 
  • Resguard de pagament de la taxa per participar en el procés selectiu d’acord amb l’ordenança fiscal vigent (base 2a, apartat 2d)
  • Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta convocatòria
  • Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals (base 6a de les bases generals)

  (La documentació requerida ha de ser degudament escanejada evitant fer fotografies.)

  Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12 
  Oferta Auxliar administratiu Arxiu Comarcal 1

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat