• A- A A+

  Ple del Consell Comarcal d'Osona -sessió ordinària 31 de maig de 2023

  foto sala plens

  Dimecres, 31 de maig de 2023, a les 7 de la tarda, es reunirà en sessió ordinària el Ple del Consell Comarcal d'Osona amb el següent Ordre del dia:

  1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

  2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA MILLORA DEL SISTEMA DE CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT D’OSONA

  3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D’UNA INSTAL·LACIÓ

  FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM PER AL RECINTE DE DEPURADORES D’OSONA UBICAT A TONA (EDAR-TONA)

  4.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE MODIFICACIÓ PER L’ANY 2023 DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM I EL CONSELL COMARCAL D’OSONA EN MATÈRIA DE CONSUM

  5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ENTRADA EN VIGOR I DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESA DEL CONTRACTE DE SERVEIS: SERVEI COMARCAL DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS

  6.- PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEIS DE LABORATORI PER A LA REALITZACIÓ D'ANALÍTIQUES DE MOSTRES D'AIGUA RESIDUAL PROCEDENTS D'INSPECCIONS A ESTABLIMENTS DE LA COMARCA D'OSONA

  7.- PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOTS 1,2,6,7,8,9,11 i 12)

  8.- PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOTS 3 I 10)

  9.- PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOT 4)

  10.- PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOT 5)

  11.- PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOT 14)

  12.- PRÒRROGA CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOT 15)

  13.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER NO TRIBUTARI PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADOR ESCOLAR

  14.- APROVACIÓ INICIAL DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2023

  15.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2023IR PER A LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

  16.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2023 DEL VIGENT PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2023 DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA

  17.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L'ÒRGAN INTERVENTOR DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2022

  18.- DONAR COMPTE DE LA INSTRUCCIÓ DE LA INTERVENCIÓ EN RELACIÓ A LA COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ

  19.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

  20.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

  21.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

  22.- DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

  23.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA

  24.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMARCAL DE LA CUP PER A LA INCLUSIÓ DEL TRAM MANRESA-VIC DE L’EIXBUS I DE LA LÍNIA BARCELONA-VIC- VOLTREGANÈS-BISAURA-RIPOLLÈS DE BUS, OPERADA PER TEISA, AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA

  25.- PRECS I PREGUNTES

  La sessió es podrà seguir en directe per youtube https://www.youtube.com/live/wGhbPNA2ucU?feature=share

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat