• A- A A+

  Comença el termini per sol·licitar les subvencions relatives a la rehabilitació d’edificis

  pexels sl wong 941228

  El passat 23 de maig de 2022 es va iniciar el termini per sol·licitar les subvencions relatives a la rehabilitació d’edificis i definides a la Resolució DSO 825/2022 publicada al DOGC de 28 de març de 2022.

  Aquestes subvencions estan emmarcades als fons europeus Next Generation i tenen per objectiu bàsic reduir un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable  i un mínim de reducció de demanda segons la zona climàtica on correspongui l’edifici que es vulgui rehabilitar.

  Subvencions estan destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

  Són un instrument per a impulsar la rehabilitació energètica dels habitatges, i una oportunitat única per accelerar un parc d’habitatge sostenible i capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, però també poden finançar la rehabilitació tradicional, com l’accessibilitat, o la conservació dels edificis.

  Enguany la tramitació d’aquestes subvencions ha canviat substancialment i l’Agència de l’habitatge de Catalunya col·labora amb les oficines tècniques de rehabilitació tan del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona com del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Barcelona pel que fa a la documentació especifica i de caire tècnic, i amb el Col·legi d’administradors de finques de Barcelona per a la revisió de la documentació de caire jurídic-administratiu .

  No obstant aquest nou escenari, l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal, també com a oficina TÈCNIA DE REHABILTIACIÓ,  està a la disposició de la ciutadania per l’assessorament en matèria de rehabilitació i per aclarir qualsevol dubte que se’n pugui derivar d’aquest nou sistema de sol·licitud. ( C. Ramon d'Abadal i Vinyals, 5 3r. (Ed. El Sucre) – VIC – Telf. Contracte : 93 883 41 25)

  Destinataris de les subvencions:

  Les comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

  Requisits dels edificis:

  Els edificis que vulguin optar a la subvenció han de complir, els establerts a la resolució , no obstant i com a destacats han de donar compliment als següents requisits mínims:

  Disposar amb caràcter previ a la sol·licitud de la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit per la Generalitat , i del Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici.

  S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.

  L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.

  El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges

  Almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o inferiors, si en té o tenen altres usos compatibles, tinguin ús residencial d’habitatge

  Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris, excepte en els casos d’edificis de propietaris únics.

  Actuacions subvencionables:

  Actuacions de rehabilitació de l’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, que suposin una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o el 35%, segons la zona climàtica.


  Les que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant (un màxim de 1.000 euros per habitatge o de 12.000 euros per edifici).

  El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum Energia Primària No Renovable :

  • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
  • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.800 euros/habitatge).
  • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge).

  Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

  Documentació mínima necessària :

  Podeu consultar la documentació necessària en l'apartat 3 de l'Annex 1 de la  Resolució DSO/825/2022, de 22 de març

  Quantia dels ajuts

  Estalvi Energètic aconseguit

  % màxim de subvenció del cost de l’actuació

  Habitatge

  Locals o altres usos

   

   

  Quantia màxima per habitatge

  Quantia màxima per m2

  30% ≤ ΔCep,nren < 45%

  40 %

  6.300 €

  56 €

  45% ≤ ΔCep,nren < 60%

  65 %

  11.600 €

  104 €

  ΔCep,nren < 60%

  80 %

  18.800 €

  168 €

   On cal adreçar-se:

  Al tècnic o a l’administrador de finques de l’edifici. Ofereixen assessorament i tramiten la subvenció i les gestions amb els col·legis d’arquitectes i els col·legis d’aparelladors, els arquitectes tècnics i els enginyers de l’edificació, a fi de resoldre les qüestions tècniques.

  Si la comunitat no en té, cal adreçar-se directament al col·legi d’administradors de finques que pertoqui segons la zona.

  Per contactar amb entitats relacionades amb aquest tema:

  Qui ha de realitzar els tràmits de presentació de subvenció : IMPORTANT !!!!

  La realitzarà un tècnic competent que farà la declaració responsable dels requisits tècnics de l’edifici objecte de la subvenció.

  La declaració ha de contenir les dades degudament formalitzades per la seva tramitació, i no s’adjuntarà cap documentació tècnica ni administrativa. Aquesta documentació tècnica i administrativa es lliurarà en els diferents col·legis professionals que correspongui, juntament amb l'acusament de rebuda que obtingueu,  pels mitjans establerts per les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR), perquè en realitzin la seva revisió, validació i realitzin l’informe d’avaluació i idoneïtat administrativa i técnica

  On s’ha de fer la sol·licitud , a l’enllaç següent de l’ Agència de l’Habitatge de Catalunya

  Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars)

  https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

  Calendari

  El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de 2022 s’inicia el 23 de maig fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixin els fons

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat