• A- A A+

  Ple del Consell Comarcal d'Osona - sessió ordinària 30 de març de 2022

   Sala de Plens micròfon

  Benvolguts i benvolgudes,

  Avui dimecres, a les 7 de la tarda, es reuneix en sessió ordinària el Ple del Consell Comarcal d’Oson; la sessió es podrà seguir en directe pel canal de youtube del CCO, enllaç https://youtu.be/WHl3Hdpt76k

  ORDRE DEL DIA

  1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
  2. AMPLIACIÓ DE L’IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR OBLIGATORI PEL CURS 2021-2022
  3. AMPLIACIÓ DE L’IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR SOCIOECONÒMICS I COMPLEMENTS PEL CURS 2021-2022
  4.  APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR SOCIOECONÒMICS I COMPLEMENTS DE MENJADOR EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA EN LA MODALITAT DE SUBVENCIÓ DIRECTE
  5. CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR OBLIGATORIS PEL CURS ESCOLAR 2022-2023
  6. ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS DE COMPLEMENTS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2022-2023
  7. ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA MANCOMUNITAT VOLUNTÀRIA LA PLANA PER LA GESTIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS DE COMPLEMENTS DE BEQUES DE MENJADOR PER A L’ALUMNAT EMPADRONAT ALS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA
  8. APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER ALUMNAT D'EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA ESCOLARITZAT A UNA ESCOLA PÚBLICA O CONCERTADA D'OSONA
  9. CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PEL CURS ESCOLAR 2022-2023
  10.  APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS AJUTS DE LLIBRES I ACTIVITATS DINS DEL PERÍODE ESCOLAR EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
  11.  ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VIC PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER A L’ALUMNAT DE VIC DE BEQUES DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DINS L’HORARI ESCOLAR
  12. ACCEPTACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA PER A LA GESTIÓ DELS AJUTS DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DINS DE L’HORARI ESCOLAR CURS 2022/2023
  13. ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER A L’ALUMNAT DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVIS SOCIALS DE BEQUES DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DINS L’HORARI ESCOLAR
  14. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS PER L’ALUMNAT RESIDENT AL MUNICIPI DE VIC EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” PEL CURS 2022-23
  15. CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS PER L’ALUMNAT RESIDENT AL MUNICIPI DE VIC EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” PEL CURS 2022-23
  16. MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L’ORGANITZACIÓ DE PREMIS LITERARIS AMB VOCACIÓ COMARCAL PELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA O PER ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE AMB SEU A LA COMARCA D’OSONA
  17. MODIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L’APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D’OSONA (LOT 3)
  18. MODIFICACIÓ DE LA PERIODIFICACIÓ DE LA LICITACIÓ D'UN CONTRACTE: SERVEI COMARCAL DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS
  19. APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC A CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT,SL, MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA, DE LA GESTIÓ DE SERVEIS D’ORIENTACIÓ A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I NOVES OPORTUNITATS EDUCATIVES
  20. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ “AUGMENT DE LA CAPACITAT DEL DIPÒSIT DE SANT MARC A LA XARXA D’ABASTAMENT D’OSONA SUD” I DEIXAR SENSE EFECTE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A AIGÜES D’OSONA, SA, PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ “AUGMENT DE LA CAPACITAT DEL DIPÒSIT DE MONTRODON A LA XARXA D’ABASTAMENT D’OSONA SUD” (SV18000144)
  21. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL PRESIDENT PER DICTAR LES INSTRUCCIONS NECESSÀRIES PER A PREPARAR LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA A LA COMARCA D'OSONA
  22. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA EN BAIXA
  23. APROVACIÓ DEL LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES REGULADORES DE L'ORGANITZACIÓ ESPECIAL OSONA TURISME
  24. APROVACIÓ PROVISIONAL D’UN PLA ESPECIAL URBANÍSTIC SUPRAMUNICIPAL: LÍNIA ELÈCTRICA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ PER ALIMENTAR EL SUBMINISTRAMENT DE LA NOVA SUBESTACIÓ ELÈCTRICA D’ADIF
  25. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN NOU DIPÒSIT A L'ABASTAMENT D'OSONA SUD, A L'EMPLAÇAMENT DE SANT MARC
  26. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU LA CASA DE LES CARAMELLES
  27. DECLARACIÓ COM A BE CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL) DE L'EDIFICI DE LA PISTA DEL MUNICIPI DE BALENYÀ
  28. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA EN ÒRGANS COL·LEGIATS
  29. CONCESSIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI AL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS
  30. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2022 DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
  31. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2022IR PER A LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT ELS QUALS ES FINANCEN AMB RTGG
  32. DONAR COMPTE DELS INFORMES DEL RESULTAT DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021
  33. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL QUART TRIMESTRE DE 2021
  34. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2021 DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
  35. DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2021
  36. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2021
  37. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2022 (PLA 2023-2025 / MARCS PRESSUPOSTARIS) DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA, DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS I D’ONAIGUA, EPEL
  38. DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE
  39. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA
  40. PRECS I PREGUNTES

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat