• A- A A+

  Convocatòria pública del procés selectiu d'un/a cap de servei i suport jurídic

  logov processossel

  Convocatòria pública de la provisió, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de cap de servei i suport jurídic

  Categoria:  Escala d’administració especial, subgrup A1

  Titulació: Llicenciatura o grau en Dret, o assimilables

  Consulta les bases de la convocatòria a: Tauler d'anuncis 

  Perfil del contractant – Oferta laboral pública  

   

  Termini de presentació d'instàncies 

  Del 20 de novembre al 3 de desembre de 2021 

  Documentació a presentar: 

  La sol·licitud genèrica anirà acompanyada de la documentació següent:  

  1. Fotocòpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat. 
  1. Documentació acreditativa de la condició de funcionari o funcionària de carrera, certificats de serveis prestats i informe de vida laboral. 
  1. Fotocopia del certificat del nivell C1 de català de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents. 
  1. Titulació d’accés.
  1. Declaració de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol Administració pública.
  1. “Currículum vitae” en el qual constin les dades acadèmiques i professionals, l’experiència professional en les matèries a desenvolupar en el lloc de treball a cobrir, el grau personal consolidat, el complement de destí del lloc de treball que s’ocupa, els cursos de formació així com tota aquella documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin als efectes de valoració de concurs. 

   

  (Els cursos i jornades que s'al·leguin per a la seva valoració, hauran de ser acreditats mitjançant certificats originals o fotocòpies dels títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la durada en hores.)

   

  Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12 

   

    

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat