A- A A+
 • Jaume Colomer serà proposat per ocupar el càrrec de gerent del Consell Comarcal d'Osona

  Noticia 3.1

   

  El candidat a ocupar la gerència del Consell Comarcal és Jaume Colomer Costa, una vegada finalitzat el procés de selecció.

  El President proposarà Colomer per ocupar el càrrec de gerent en la propera sessió ordinària del Ple comarcal, prevista pel proper 18 de desembre.

   

  Tot i que el lloc de treball de gerent és un càrrec de confiança de presidència, aquesta ha estat la primera vegada que, al Consell Comarcal d’Osona, s’ha convocat un procés selectiu per escollir-lo.

  Antecedents:

  El Ple del Consell Comarcal, en la sessió del 25 de setembre de 2019, va aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per la provisió de gerent de l’entitat. Un cop aprovades pel Ple, la convocatòria i les bases es van publicar en els diferents butlletins oficials (e-Tauler, BOPB i DOGC).

  El procés ha estat obert i ha consistit en dues proves: una primera prova psicotècnica obligatòria i eliminatòria —amb resultat de persona inclosa o exclosa de la convocatòria— i una segona prova d’entrevista personal, per tal d’avaluar la idoneïtat de cada persona candidata. En ambdues fases el tribunal ha estat assistit per una empresa externa especialitzada en selecció de recursos humans, la mateixa que des de l’any 2016 ha assistit als tribunals de la majoria de processos selectius que ha convocat el Consell Comarcal.

  De les 17 sol·licituds per participar en el procés, només 11 persones complien els requisits mínims exigits a les bases per participar en el procés selectiu.

  L’examen psicotècnic va tenir lloc el dilluns, 21 d’octubre, a les instal·lacions del Consell Comarcal. Dels 11 aspirants presentats, només 5 foren declarats inclosos.

  El diumenge 28 d’octubre el procés quedà interromput. Es revisà de nou tot el procediment per assegurar que s’havia donat compliment estricte a les bases aprovades pel Ple comarcal. Així mateix, el dimarts 5 de novembre, el Consell de Direcció i el portaveu del grup comarcal d’ERC, el conseller sr. Marçal Ortuño, es reuniren amb l’empresa externa contractada per validar que el procés s’havia fet correctament.

  El procés s’emprengué de nou, i dijous passat, 28 de novembre, es va fer l’entrevista personal a cada un dels 5 aspirants.

  El candidat que obtingué major puntuació fou Jaume Colomer Costa. Nascut el 1985, llicenciat en arquitectura superior a La Salle – Universitat Ramon Llull, fou regidor a l'Ajuntament de Vic, pel grup d’ERC com a independent, en el passat mandat; i també conseller d’Aigua potable i Habitatge al Consell Comarcal. Des de la seva conselleria delegada, Colomer va coordinar, entre altres, el projecte de creació de l’empresa pública d'aigua en baixa i la descentralització de tràmits relacionats amb Habitatge als Ajuntaments del Lluçanès.

  1a fase: prova psicotècnica, efectuada el dilluns 21 d’octubre

  La prova psicotècnica del procés selectiu de gerent del Consell Comarcal d’Osona va tenir lloc el dilluns 21 d’octubre a la Sala de Plens, fou administrada per l’empresa externa i supervisada per part del personal funcionari del Consell Comarcal per garantir la seva objectivitat.

  És una prova dura per les persones candidates,d’unes tres hores de durada. Una prova de nivell similar fou administrada en el procés selectiu efectuat per la selecció de la gerència d’Aigües d’Osona (empresa mixta del Consell Comarcal d’Osona). L’any 2016 el Consorci d’Osona de Serveis Socials va començar a incorporar aquest tipus de proves en els processos de selecció de personal, i en comprovar la seva efectivitat s’aplicà també en els processos de selecció de personal del Consell Comarcal d’Osona.

  Aquest tipus de proves són sempre tipus test. Estan generades per les mateixes empreses de selecció de Recursos Humans (RRHH) —normalment porten anys d’elaboració de les proves, que es van millorant a partir de l’experiència de les empreses. L’empresa contractada per la selecció de la gerència va garantir davant el Consell de Direcció el passat 5 de novembre que les proves administrades havien estat objecte dels pertinents estudis tècnics de fiabilitat i validesa, per exemple per evitar biaixos de gènere. I que es tractava de proves evidentment no disponibles al mercat per evitar l’entrenament dels candidats.

  Durant la prova psicotècnica es van administrar els següents tests:

  -Test de correlats (per avaluar raonament verbal)

  -Test de sèries lògiques (per avaluar raonament abstracte)

  -Test numèric (per avaluar raonament quantitatiu, matemàtic)

  -Tests de velocitat perceptiva (per avaluar l’atenció cognitiva)

  -Test de personalitat (s’eviten preguntes que poden suposar una discriminació per raó de sexe, religió, etc., ja que la prova podria ser declarada nul·la per ser contrària a dret)

  2a fase: entrevista personal, efectuada finalment el dijous 28 de novembre

  Cada persona candidata comparegué davant el tribunal: el president, Joan Carles Rodríguez, assistit pels tres vicepresidents: Carles Banús, Pere Medina i Margarida Feliu. El conseller Àlex Montanyà hi assistí com a oient i el funcionari Tècnic en suport jurídic i recursos humans exercí com a secretari del tribunal.

  L’entrevista constà d’una primera part efectuada per una psicòloga experta, i d’una segona part efectuada pel propi President del Consell Comarcal destinada a comentar els diferents punts del pacte de govern signat per les tres forces polítiques que conformen el govern del Consell en aquest mandat.

  Un cop comparegudes les cinc persones candidates, s’efectuà un procés de deliberació per avaluar de 0 a 5 cada una de les aptituds que figuraven en les bases de selecció:

  - Orientació a resultats.

  - Planificació i organització.

  - Anàlisi i presa de decisions.

  - Negociació i resolució de conflictes.

  - Direcció d'equips de treball i desenvolupament de persones.

  Finalment, conforme les bases, i tenint en compte la valoració feta de les aptituds i la valoració de les respostes en relació al pacte de govern, el tribunal dictaminà una valoració global mitjana de 0 a 10 de cada persona candidata.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat