• A- A A+

  Ple d'organització al Consell Comarcal d'Osona

  Vista gral

  25 de juliol de 2019

   

  Nomenament dels vicepresidents i consellers amb delegació. Igualment ha quedat establerta l’organització comarcal, creació d’àrees, comissions informatives i Comissió Especial de Comptes.

  Vicepresidents:

   

  Vicepresident primer, conseller Carles Banús Puigivila

  Vicepresident segon, conseller Pere Medina Serrahima

  Vicepresidenta tercera, consellera Margarida Feliu Portabella

  Delegació de competències:

  Comissió informativa de Promoció Econòmica, Suport al Món Local i Cicle de l’Aigua: vicepresident primer, Carles Banús Puigivila.

   

  Comissió informativa de Serveis a les Persones: vicepresident segon, Pere Medina Serrahima.

   

  Comissió informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat, Règim Intern i Hisenda: vicepresidenta tercera, Margarida Feliu Portabella.

   

  Comissió Especial de Comptes, conseller adjunt a la vicepresidència tercera, Josep M. Freixanet Mayans.

  Delegacions especials:

   

  Promoció Econòmica i Consum              Jordi Bruch Franch

  Cicle de l’Aigua                                           Èric Sibina Màrquez

  Turisme                                                        Àlex Montanyà Rifà

  Joventut i Polítiques d’Igualtat                  Maria Teresa Espadaler Casellas

  Esports                                                         Albert Prado Olmos

  Educació i Formació                                  Sònia Muñoz Culubret

  Cultura i Arxiu                                             Núria Arau Cruselles

  Adjunt a Cultura                                          Txevi Rovira Montells

  Acció Social                                                            Rafa Cuenca Gamiz

  Règim Intern i Hisenda, adjunt vicepresidència 3a

  Josep M. Freixanet Mayans

  Desenvolupament rural                             Ramon Roig Solé

  Comunicació i Societat de la Informació Arnau Basco Cirera

  Cicle de Residus                                        Albert Castells Vilalta

  Estructura  del Consell Comarcal d'Osona en les Àrees competencials i executives següents:

  1. Àrea de Promoció Econòmica, Suport al Món Local i Cicle de l’Aigua
  2. Àrea de Serveis a les Persones
  3. Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Règim Intern i Hisenda

  Denominació genèrica i àmbit d’actuació de les Comissions

  COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, SUPORT AL MÓN LOCAL I CICLE DE L’AIGUA

  Àmbit material d’actuació: La consulta, l’estudi i l’emissió d’informes i propostes determinats en els àmbits competencials següents:

   Suport al món local

   Promoció Econòmica

   Consum

   Turisme

   Cicle de l’Aigua

  Composició:

  Amb veu i vot:

  President:

  Carles Banús Puigivila

  Consellers:

  Èric Sibina Màrquez

  Antoni Poyato Rodríguez

  Montse Juvanteny Canal

  Jordi Casanova Sellarès

  Amb veu i sense vot:

  Jordi Bruch Franch

  Àlex Montanyà Rifà

  Suplents:

  Joan Moreno Parés

  Judit Sardà Cabero

  Josep Tió Lleonart

  Núria Roca Carrasco

  Victor Barquer Cruz

  COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

   

  Àmbit material d’actuació: La consulta, l’estudi i l’emissió d’informes i propostes determinats en els àmbits competencials següents:

   Protecció Civil

   Habitatge

   Cooperació

   Joventut

   Polítiques d’igualtat

   Esports

   Educació i formació

   Cultura i Arxiu

   Acció Social

  Composició:

   

  Amb veu i vot:

  President:

  Pere Medina Serrahima

  Consellers:

  Rafa Cuenca Gamiz

  Teresa Espadaler Casellas

  Joan Carmona López

  Víctor Barquer Cruz

  Amb veu i sense vot:

  Núria Arau Crusellas

  Sònia Muñoz Culubret

  Xevi Rovira Montells

  Albert Prado Olmos

  Suplents:

  Lluïsa Bautista Sánchez

  Núria Roca Carrasco

  Roser Montané Tardà

  Josep Tió Lleonart

  COMISSIÓ INFORMATIVA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT, RÈGIM INTERN I HISENDA

   

  Àmbit material d’actuació: La consulta, l’estudi i l’emissió d’informes i propostes en els àmbits competencials següents:

   Medi Ambient i Sostenibilitat

   Règim intern i Hisenda

   Desenvolupament Rural

   Cicle dels Residus

   Comunicació i Societat de la Informació

  Composició:

  Amb veu i vot:

  Presidenta: Margarida Feliu Portabella

  Consellers:

  Arnau Basco Cirera

  Josep Tió Lleonart

  Ramon Roig Solé

  Jordi Casanova Sellarès

  Amb veu i sense vot:

  Josep M. Freixanet Mayans

  Albert Castells Vilalta

  Suplents:

  Oriol Usart Sánchez

  Maria Balasch Pla

  Antoni Poyato Rodríguez

  Montserrat Juvanteny Canal

  Víctor Barquer Cruz

  COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

   

  Àmbit material d’actuació: l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació i, en tot cas, el determinat per la seva normativa reguladora.

  Composició:

  Amb veu i vot:

  President:

  Josep M. Freixanet Mayans

  Consellers:

  Marc Verdaguer Montañà

  Antoni Poyato Rodríguez

  Núria Roca Carrasco

  Víctor Barquer Cruz

  Suplents:

  Lluïsa Bautista Sánchez

  Àlex Montanhyà Rifà

  Josep Tió Lleonart

  Montserrat Juvanteny Canal

  Jordi Casanova Sellarés

  Comissió Permanent del Ple:

   

  President:

  Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Consellers:

  Carles Banús Puigivila

  Pere Medina Serrahima

  Margarida Feliu Portabella

  Marçal Ortuño Jolis

  Maria Balasch Pla

  Oriol Usart Sánchez

  Marc Verdaguer Montanyà

  Núria Roca Carrasco

  A proposta del president, hi podran assistir en qualitat de convidats, amb veu però sense vot, els consellers següents:

  Antoni Poyato Rodríguez

  Víctor Barquer Cruz

  Els membres de l’equip de govern del Consell Comarcal d’Osona tindran el règim de dedicació i percebran les retribucions, despeses de representació i dietes per indemnitzacions i assistència a sessions i reunions, les quantitats màximes anuals:

  President: 39 % de dedicació. Import màxim anual 33.000,00

  Vicepresident 1r: 33 % de dedicació. Import màxim anual 28.000,00

  Vicepresident 2n: 33 % de dedicació. Import màxim anual 28.000,00

  Vicepresidenta 3a: 20 % de dedicació. Import màxim anual 17.000,00

  Delegacions especials:  

  Promoció Econòmica i Consum - Cicle de l’Aigua - Turisme - Joventut i Polítiques d’Igualtat - Esports - Educació i Formació - Cultura i Arxiu - Acció Social - Règim Intern i Hisenda, adjunt a vicepresidència 3a - Desenvolupament rural - Comunicació i Societat de la Informació:

  13 % de dedicació. Import màxim anual 11.000,00

  Delegació especial: - Cicle de Residus: 24 % de dedicació. Import màxim anual 20.000,00

  El percentatge de dedicació es refereix a una dedicació total de 37,50 hores setmanals.

   Representants del Consell en òrgans i ens col·legiats:

  Comunitat de Propietaris Edifici El Sucre

  Jaume Manau i Terrés

  Consell Assessor de Sant Pere de Casserres

  Núria Arau Crusellas

  Consell Assessor en matèria de drogodependències

  Presidenta: Maria Teresa Espadaler Caselles

  Montserrat Juvanteny Canal

  Rafa Cuenca Gamiz

  Consell Assessor en matèria de joventut d'Osona

  Maria Teresa Espadaler Caselles

  Oriol Usart Sánchez

  Montserrat Juvanteny Canal

  Núria Arau Crusellas

  Judit Sardà Cabero

  Antoni Poyato Rodríguez

  Rafa Cuenca Gamiz

  Jordi Casanova Sellarés

  Consell Assessor en matèria de museus de la comarca d'Osona

  Joan Moreno Parés

  Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny

  Pere Medina Serrahima

  Consell Econòmic i Social de la comarca d’Osona (Ple)

  Carles Banús Puigivila

  Jordi Bruch Franch

  Àlex Montanyà Rifà

  Antoni Poyato Rodríguez

  Ramon Roig Solé

  Víctor Barquer Cruz

  Consell Econòmic i Social de la comarca d’Osona (Comissió Executiva)

  Carles Banús Puigivila

  Jordi Bruch Franch

  Àlex Montanyà Rifà

  Consell Esportiu d’Osona

  Montserrat Juvanteny Canal

  Roser Montané Tardà

  Albert Prado Olmos (per a la Junta Directiva)

  Creu Roja a Osona

  Maria Balasch Pla

  Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal d’Osona

  Ramon Roig Solé

  Fundació privada Areté

  Pere Medina Serrahima

  Fundació privada Consell Esportiu d’Osona

  Albert Prado Olmos

  Fundació privada Festival Internacional de Música de Cantonigròs

  Núria Arau Crusellas

  Fundació Sant Tomàs

  Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Observatori del Mercat de Treball d’Osona

  Josep Maria Freixanet Mayans

   

  Osona Turisme

  Àlex Montanyà Rifà

   

  Patronat d’Estudis Osonencs

  Marc Verdaguer Montanyà

   

  Regió Sanitària Centre

  Pere Medina Serrahima

  Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge de la Diputació de Barcelona

  Pere Medina Serrahima

  Xarxa Perifèrics d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues

  Maria Teresa Espadaler Casellas

  Consorcis:

   

  Consorci del Ter

  Maria Lluïsa Bautista Sánchez

  Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

  Maria Teresa Espadaler Casellas

  Consorci per a la gestió dels residus urbans d'Osona

  Margarida Feliu Portabella

  Albert Castells Vilalta

  Èric Sibina Màrquez*

  Ramon Roig Solé*

  * Aquests consellers s’incorporaran de ple dret, un cop aprovada definitivament la modificació dels estatuts del Consorci.

  Consorci per a la Normalització Lingüística

  Núria Arau Crusellas

  Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès

  Glòria Colom Puigbó

  Empreses mixtes participades pel Consell Comarcal d’Osona, proposant al Consell d’Administració de cada empresa que designi, per formar-ne part, els membres següents:

  Aigües d'Osona, SA

  Joan Carles Rodríguez Casadevall, que es nomena per ser el representant a la Junta General

  Carles Banús Puigivila

   

  Depuradores d’Osona, SL

  Joan Carles Rodríguez Casadevall, que es nomena per ser el representant a la Junta General

  Carles Banús Puigivila

  Èric Sibina Márquez

  Un representant de l’Ajuntament de Vic

  Ramon Roig Solé (en lloc de l’interventor)

   

  Recollida de Residus d’Osona, SL

  Joan Carles Rodríguez Casadevall, que es nomena per ser el representant a la Junta General

  Margarida Feliu Portabella

  Albert Castells Vilalta

  Carles Banús Puigivila

  Marçal Ortuño Jolis

   

  Nomenaments efectuats per resolució de presidència:

  Comissió de Gestió del Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona

  Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Comissió Mixta del conveni amb la Diputació de Barcelona pel servei de recaptació

  Josep Maria Freixanet Mayans

  Maria Lluïsa Bautista Sánchez

  Consell Consultiu de la Gent Gran d'Osona

  Vicepresident Pere Medina Serrahima

  Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

  Carles Banús Puigivila

  Ponència tècnica en matèria d’assistència tècnica per a la tramitació d’expedients subjectes a la LIIAA

  Margarida Feliu Portabella

  Ponència tècnica en matèria d’assistència tècnica per a la tramitació d’expedients subjectes a l’autorització sanitària municipal d’establiments minoristes de carn

  Pere Medina Serrahima

  Ponència tècnica en matèria d’assistència tècnica per a la tramitació de sol·licituds d’adequació d’activitats ramaderes

  Ramon Roig Solé

   

  Nomenaments pel raó del càrrec:

   

  Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí Innovacc

  Carles Banús Puigivila

  Associació de municipis per a la independència

  Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Associació pel Desenvolupament Integral de la comarca d'Osona

  Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Associació Rutes del Romànic Vic - Ripoll - Sant Joan de les Abadesses

  Àlex Montanyà Rifà

  Associació Innofoc

  Judit Sardà Cabero

  Comissió Assessora en matèria de serveis socials de la comarca d'Osona

  President: Rafa Cuenca Gamiz

  Comissió Paritària de Seguiment dels convenis de personal

  Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Josep M. Freixanet Mayans

  Gerència

  Consell Assessor de la Fundació Universitària Balmes

  Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Consell Assessor de Sant Pere de Casserres

  President: Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Núria Arau Crusellas

  Carles Banús Puigivila

  Àlex Montanyà Rifà

  Consell Assessor en matèria de museus de la comarca d'Osona

  Presidenta: Núria Arau Cruselles

  Vicepresident: Àlex Montanyà Rifà

  Joan Moreno Parés

  Consell Consultiu de la Gent Gran d'Osona

  President: Pere Medina Serrahima

  Consell Econòmic i Social de la comarca d’Osona (Ple)

  President: Joan Carles Rodríguez Casadevall

   

  Consell Econòmic i Social de la comarca d’Osona (Comissió Executiva)

  President: Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Consorci d’Osona de Serveis Socials

  Rafa Cuenca Gamiz

  Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL

  Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

  Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona

  President: Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Fundació privada Osona Gastronomia

  Joan Carles Rodríguez Casadevall

   

  Osona Turisme

  President: Carles Banús Puigivila

  Ponència comarcal d'avaluació ambiental

  Joan Carles Rodríguez Casadevall

  Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

  Margarida Feliu Portabella

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat

  Actualitat